WODC gooit handdoek in de ring: Dé kans op echt onafhankelijk onderzoek naar georganiseerd sadistisch kindermisbruik!

3/4/2021 3:06 PM

Geachte leden van de Commissie van Justitie en Veiligheid,

Nu het WODC de handdoek in de ring heeft gegooid en het wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerd pedoseksueel misbruik zegt niet te kunnen uitvoeren[i], stellen wij – een groep van 20 behandelaren in de GGZ – voor dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid NIET de opdrachtgever blijft voor dit onderzoek, maar dat een ander Ministerie dit overneemt. Als Justitie hierin een rol blijft houden, hebben wij er geen vertrouwen in dat er een werkelijk onafhankelijke onderzoekscommissie tot stand komt, die resultaten boekt. Daarnaast is, ook als een ander Ministerie de opdrachtgever wordt, maximale bewaking van onafhankelijkheid op allerlei manieren essentieel. In het vervolg van deze brief zullen wij dit standpunt onderbouwen.

Waarom Justitie bij dit onderzoek geen enkele vinger in de pap mag hebben

  1. Zoals wij al aangaven in een eerdere brief (zie bijlage) hebben veel slachtoffers om goede redenen geen vertrouwen in justitie en politie. Zij hebben vaak slechte ervaringen met aangiftes of pogingen tot rechtsgang. Zie hiervoor de bundel met ervaringsverhalen die Caleidoscoop, belangenvereniging voor cliënten, u eerder toestuurde. Deze reden alleen al zou voldoende moeten zijn om (de opdracht tot) het onderzoek niet in handen van Justitie of een aan Justitie gelieerde organisatie te laten.
  2. Maar er is meer. De afgelopen decennia zijn er keer op keer getuigenissen van slachtoffers over betrokkenheid van (zeer) hooggeplaatsten. Ook in het onderzoek van Argos is hiervan sprake. Op internet is hierover veel te vinden, wat beslist niet allemaal af te doen is als goedkope roddel. Ook over mensen die op hoge tot zeer hoge posten zitten of zaten bij Justitie. Ieder die zich een paar uur verdiept in b.v. het rolodexonderzoek, de rechtsgang rond Vincent Leenders, alle pogingen tot rechtszaken rond voormalig topambtenaar bij Justitie Joris Demmink, de zaak Baybasin, kan o.i. niet anders dan concluderen dat het hier niet alleen gaat om rook, maar dat er zeker ook vuur is. Luister naar wat mensen als Adéle van der Plas (advocaat) en Yvonne Keuls (schrijfster en vroeger betrokken bij jongenstehuis) over dit soort zaken te zeggen hebben, wat o.a. Ton Derksen schrijft over de zaak Baybasin. Google de Zemblauitzendingen van de zaak Dutroux bij de Belgische buren. In dat laatste geval waren er duidelijke sporen van een sadistisch pedonetwerk, maar het heeft er alle schijn van dat door wisseling van onderzoeksrechter van hoger hand, ook hier de doofpot volgde. Ons collectieve nationale geheugen is van slechte kwaliteit en daarom worden deze zaken zelden bij elkaar opgeteld. Maar dat is precies wat we wel moeten doen. Hier lijkt sprake van decennialange corruptie tot in de hoogste kringen en van de ergste soort, namelijk ten koste van het kwetsbaarste wat er is: onze kinderen.

‘Bewijs dat maar eens’ hoor ik u zeggen. Daar ligt nu juist het grote probleem. Rechtsgang lijkt te worden gesaboteerd, niet alleen in de jaren ’80 of ’90, maar ook nu. We kennen het meisje Lisa uit de uitzendingen van Argos[ii], die aangifte deed van verkrachting door een groep hooggeplaatsten in een bos, waarbij een baby zou zijn geboren, vermoord en begraven. Joris Demmink wordt ook in deze zaak genoemd. [iii] Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak. Ook de artikel -12 procedure werd afgeketst, zonder het horen van Lisa of de verdachten. Dhr. Wabeke, de rechter die hierover besliste, werd in een eerdere vermeende misbruikzaak samen met dhr. Demmink genoemd als verdachte. Tegen het radioprogramma zou hij gezegd hebben dat hij dhr. Demmink niet kende (AD, 16 febr. 2019). Argos kreeg echter de beschikking over een foto waarop beide heren samen te zien zijn in huiselijke zetting. Hoogleraar strafrecht Theo de Roos zegt hierover: “zoals het hier is gegaan, is het heel erg onbevredigend. Zeg maar rustig superslecht. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat je het zo afdoet.” Dit schreeuwt om nader onderzoek.

We kennen in onze democratie de scheiding der machten. Als één van de drie, de rechtelijke macht, zo overduidelijk faalt in het recht doen aan gemolesteerde en sadistisch misbruikte kinderen, welke mogelijkheid blijft dan over? Je gaat naar de politiek. Dit deed de moeder van Lisa. Zij schreef een brief aan minister-president Rutte. Deze gaf geen reactie maar droeg de brief over aan het Ministerie van Justitie die deze doorstuurde aan het College van procureurs-Generaal die schriftelijk herhaalde dat er een einde is gekomen aan de rechtsgang. Hoe je leider van een land kunt zijn en niet alles doet wat in je vermogen ligt om zulk gruwelijk onrecht alsnog berecht te krijgen, is ons een raadsel.

Wat is er nodig voor werkelijk onafhankelijk onderzoek?

Dit landelijk onderzoek naar ritueel misbruik biedt eindelijk een kans om op tafel te krijgen of en hoe groot het netwerk van sadistisch kindermisbruik is. Ook is dit een kans om helder te krijgen of er betrokkenheid van hooggeplaatsten is en zo ja, hoe groot die is. De afwijzing door het WODC (4 maanden nodig voor een argumentatie van 1 regel) maakt nog extra helder dat Justitie dit onderzoek o.i. niet wil. Het is aan u als Volksvertegenwoordigers om u hard te maken voor een werkelijk onafhankelijk onderzoek. En dat vraagt nogal wat. Als er een netwerk bestaat van sadistische pedoseksuelen waar hooggeplaatsten deel van uitmaken, dan hebben we op hoge niveaus in allerlei posities te maken met mensen die op de meest wrede sadistische wijze kinderen martelen en verkrachten. U leest o.a. op de website www.lichtopsrm.com op basis van getuigenis welke gruwelen er met deze kinderen wordt uitgehaald, terwijl de daders erbij staan te lachen. Deze daders hebben hun slachtoffers in een wurggreep met foto’s en filmpjes van gruwelijke misdaden. Esther – over wie u leest op de genoemde website, gefingeerde naam – die uit het netwerk is gestapt, heeft nog steeds dagelijks met dit soort chantage en andere bedreigingen te maken.

Het is zeer aannemelijk dat deze chantagemethode ook bij daders onderling wordt toegepast en dat het om die reden van levensbelang is elkaar de hand boven het hoofd te houden. Daarmee moet rekening worden gehouden bij het opzetten van een onderzoekscommissie.

Wij denken dat minstens het volgende nodig is. Overigens gelden al deze zaken ook voor het onderzoek naar het LEBZ, waar nog helemaal niets over is vernomen:

  1. Het onderzoek moet helemaal uit handen van Justitie worden genomen.
  2. Ook het Ministerie van VWS kan dit onderzoek niet doen. Al in 2012 toonde de commissie Samson aan dat sinds 1945 (!) binnen de jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen sprake is geweest van zeer ernstig seksueel misbruik van minderjarigen’[iv]. Wij hebben geen redenen om aan te nemen dat er sinds 2012 veel is veranderd. Dit maakt ook het Ministerie van VWS een onbetrouwbare partner voor dit onderzoek.
  3. Het ministerie dat de onderzoekscommissie samenstelt of het onderzoeksbureau kiest, moet vanaf het begin het Kenniscentrum Transgenerationeel Geweld betrekken.
  4. Bij de keuze van Onderzoeksbureau en Onderzoekcommissieleden moeten slachtoffers betrokken worden en daadwerkelijk een stem hebben.
  5. Zeer beveiligde communicatielijnen en goede mogelijkheden om af te spreken op veilige plekken, zodat slachtoffers die durven praten, minder kans hebben op represailles vanuit het netwerk.
  6. Maximale transparantie: de onderzoekscommissie rapporteert rechtstreeks aan de Tweede Kamer en niet eerst aan het Ministerie. Dit maakt de kans op beïnvloeding van onderzoeksresultaten (zoals eerder bij het WODC gebeurde, zie bijlage), kleiner.
  7. Slachtoffers en therapeuten van slachtoffers (kinderen zowel als volwassenen) moeten gehoord worden.
  8. Een anonieme tiplijn (beveiligd etc.) voor spijtoptanten aan de daderkant, zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn.

De eerste stap is nu dat met de grootste spoed de uitvoering van deze motie wordt overgedragen aan een ander Ministerie, niet zijnde VWS. Wij realiseren ons dat dit een ongewone gang van zaken is, maar gezien al het bovenstaande is er meer dan genoeg reden om ten behoeve van gemolesteerde kinderen buiten de gewone lijntjes te kleuren. Wij rekenen op u als Volksvertegenwoordigers om, wellicht in samenwerking met de indieners van de motie, dit voor elkaar te krijgen.

Uiteraard zijn wij ten allen tijde bereid onze brief nader toe te lichten of mee te denken.

Met vriendelijke groet,

Mw. drs. A.S.  Terpstra-van Hijum (contactpersoon)

GZ-psycholoog BIG

Anoniem

Anoniem

Mw. H. Vrooland-Bosch,

SKJ Jeugd- en gezinsdeskundige

Mw. A.F.  Denekamp-van Toor

vaktherapeut

BCZ registertherapeut

Mw. drs. C.  Hamoen,

psycholoog 

Anoniem

Anoniem

Anoniem

Mw. dr. C. Linker,

GZ-psycholoog BIG

Anoniem

Mw.  Msc. A.  Luesink,

GZ-psycholoog  BIG

Mw. drs. H. Mateboer-Selles

GZ-psycholoog BIG

Mw. drs. D. Mazzolari,

GZ-psycholoog BIG

Mw. drs. T.A. van Neerbos, 

(kinder-en jeugd) psychiater BIG

Anoniem

Mw. drs. C.  van Voornveld-de Pender,

GZ-psycholoog BIG

Dhr. drs. J. Vreugdenhil.

GZ-psycholoog-psychotherapeut

Mw. drs. M. Wielart

Psycholoog i.o. tot psychotherapeut

Dhr. dr. R. Filius,

GZ-psycholoog-psychotherapeut