Communicatie met politieke partijen

Reacties van politieke partijen op o.a. de brandbrief van 20 GGZ-behandelaars die leidde tot de motie voor onafhankelijk onderzoek

Aline Terpstra, laatste update 1 februari 2022

De GGZ-behandelaarsgroep schrijft al sinds oktober 2020 goed onderbouwde brieven aan de Tweede Kamer over het grote probleem van georganiseerd sadistisch misbruik in ons land en de absolute noodzaak naar echt onafhankelijk onderzoek. Naar aanleiding van deze brandbrief werd door Gideon van Meijeren een nieuwe motie ingediend. De motie vroeg om ontbinding van de huidige Commissie Hendriks en aanstelling van een nieuwe commissie, buiten de invloed van het Ministerie van Justitie en met inachtneming van de randvoorwaarden die in de brandbrief zijn gesteld.

Onafhankelijk onderzoek is keihard nodig. Immers, al tientallen jaren getuigen vele slachtoffers van georganiseerd ritueel misbruik. Ook van betrokkenheid van hooggeplaatsten, juist ook van Justitie. Al vele rechtszaken tegen hooggeplaatsten die in verband werden gebracht met kindermisbruik leken in de doofpot te verdwijnen. Een onafhankelijk onderzoek is dan nog het enige alternatief. Het is zonneklaar dat een onderzoek onder controle van het ministerie van Justitie niet onafhankelijk is. Het is ook eenvoudig in te zien waarom veel slachtoffers in die context niet durven spreken. Toch stemden vrijwel alle partijen tegen, en bleken zij te hebben samengewerkt. Elders de website een analyse van hun gezamenlijke stemverklaring.

Hieronder een samenvatting van de communicatie die wij de afgelopen periode hebben gehad met diverse politieke partijen over onafhankelijk onderzoek.

ChristenUnie

Begin november 2021

Tot nu toe (een jaar lang) heeft geen enkel Kamerlid van de ChristenUnie de moeite genomen- ondanks onze herhaalde verzoeken daartoe –  met ons een persoonlijk gesprek aan te gaan om zich goed over deze afschuwelijke zaak te laten informeren. Ook Don Ceder niet, die in 2019 (hij was toen nog geen Kamerlid) na een goed gesprek aangaf zich in het onderwerp te verdiepen. Recent zegde hij opnieuw toe om zich, samen met Mirjam Bikker, door ons te laten informeren over dit uiterst belangrijke onderwerp.

Echter, ondanks opnieuw herhaalde verzoeken is dit tot op heden niet gebeurd. Er ligt een dringende oproep bij Mirjam Bikker (portefeuillehouder Justitie en Veiligheid) en bij Don Ceder deze belofte in te lossen en zich tenminste goed te laten informeren voor de stemming over de motie a.s. dinsdag 9 november.

Update 1 februari 2022

Het laatste bericht van Don Ceder is van 31 oktober, zie hier voor een copie van het whatsappgesprek, waarin hij toezegde van zich te laten horen als hij iets meer wist (over het plannen van een persoonlijke gesprek met Mirjam Bikker en hemzelf). Tot op heden heb ik niets meer van hem vernomen.

Ook Mirjam Bikker heeft, na een aanvankelijk uiterst vriendelijke mail april 2021, nergens meer op gereageerd, zie hier voor de mailwisseling.  

Forum voor Democratie

Gideon Van Meijeren, portefeuillehouder Justitie en Veiligheid van het FVD, heeft de alarmsignalen van de GGZ-behandelaarsgroep voortvarend opgepakt en een nieuwe motie ingediend, tekst zie elders op deze website.

GroenLinks

Begin

 november 2021

Groenlinks geeft aan dat zij het ‘natuurlijk erg belangrijk’ vinden dat er naar slachtoffers wordt geluisterd. Zij geven aan ‘dat is ook de reden dat we in eerste instantie een motie hebben ingediend die vraagt om onafhankelijk onderzoek. Nu gaan we er uiteraard streng op toezien dat de motie goed wordt uitgevoerd.’ 

Nu gebleken is dat deze Commissie Hendriks volledig onder controle staat van het Ministerie van Justitie en daarmee verre van onafhankelijk is, en nu dit ook uit hun stappen tot nu toe blijkt, rekenen wij daarom op de steun van GroenLinks voor deze motie.

Update 1 februari 2022

Ook GroenLinks stemde tegen de motie, hoewel hen bekend was dat veel slachtoffers niet durven praten en het helder is dat motie helemaal niet goed wordt uitgevoerd, zie hier voor argumentatie.

SGP

Begin november 2021

SGP heeft er eerder al blijk van gegeven dat zij inzien dat het essentieel is dat dit onderzoek onafhankelijk is, en dat zij begrijpen waarom dit niet onder Justitie kan. Wij rekenen dan ook op hun steun voor de motie.

Update 1 februari 2022

Desondanks stemde ook SGP stemde tegen de motie. Zie hier voor de mailwisseling met Kees van der Staaij.

SP

De SP heeft, als trekker van de eerste motie, zich er in eerste instantie sterk voor gemaakt dat ook de omvang van georganiseerd sadistisch misbruik door de Commissie Hendriks wordt onderzocht. Zij gaf in reactie op ons schrijven aan dat zij zich er sterk maken dat rapportage rechtstreeks naar de Tweede Kamer gaat, en niet eerst naar het Ministerie van Justitie. Beide punten zijn van tafel geveegd door minister Grapperhaus en de commissie Hendriks.

Nu dit het geval is verwachten wij dat de SP, die ‘A’ heeft gezegd, aan deze ‘A’ zal vasthouden en de nieuwe motie zal steunen. 

Update 1 februari 2022

De SP stemde desondanks tegen de motie.

Volt

Volt geeft aan dat het onderwerp in zicht is bij Michiel van Nispen van SP en bij Lisa Westerveld van Groenlinks, en daarom ook bij hun. Niet duidelijk is hoe zij daarin samenwerken met SP en Groenlinks.

Update 1 februari 2022

Inmiddels is duidelijk dat genoemde partijen achter de schermen werkten aan een stemverklaring om hun tegenstem toe te lichten. Een analyse van de drogredeneringen in deze stemverklaring vind je hier.

Afgezien van automatische/algemene bevestiging van ontvangst, hebben wij van andere politieke partijen geen reactie ontvangen.