Communicatie met politieke partijen

De GGZ-behandelaarsgroep schrijft al sinds oktober 2020 goed onderbouwde brieven aan de Tweede Kamer (zie elders op deze website) over het grote probleem van georganiseerd sadistisch misbruik in ons land en de absolute noodzaak naar echt onafhankelijk onderzoek hiernaar. Juist omdat ook hooggeplaatste ambtenaren van Justitie door slachtoffers hiervan worden beschuldigd en rechtsgang keer op keer geblokkeerd schijnt te worden.

Hieronder een samenvatting van de communicatie die wij de afgelopen periode hebben gehad met diverse politieke partijen, en hun stellingname tot nu toe naar aanleiding van onder meer onze brandbrief. Naar aanleiding van deze brandbrief is een  nieuwe motie ingediend. De motie vraagt om ontbinding van de huidige Commissie Hendriks en aanstelling van een nieuwe commissie, buiten de invloed van het Ministerie van Justitie en met inachtneming van de randvoorwaarden die in de brandbrief zijn gesteld.

Wij willen alle Volksvertegenwoordigers dringend oproepen hun stem niet te laten bepalen door de fractie, maar hun individuele verantwoordelijkheid te nemen en de motie mee te ondertekenen of tenminste te steunen! Gruwelijk gemartelde en kapotgemaakte kinderen en volwassenen,  schreeuwen en smeken om recht!

ChristenUnie

Tot nu toe (een jaar lang) heeft geen enkel Kamerlid van de ChristenUnie de moeite genomen- ondanks onze herhaalde verzoeken daartoe –  met ons een persoonlijk gesprek aan te gaan om zich goed over deze afschuwelijke zaak te laten informeren. Ook Don Ceder niet, die in 2019 (hij was toen nog geen Kamerlid) na een goed gesprek aangaf zich in het onderwerp te verdiepen. Recent zegde hij opnieuw toe om zich, samen met Mirjam Bikker, door ons te laten informeren over dit uiterst belangrijke onderwerp.

Echter, ondanks opnieuw herhaalde verzoeken is dit tot op heden niet gebeurd. Er ligt een dringende oproep bij Mirjam Bikker (portefeuillehouder Justitie en Veiligheid) en bij Don Ceder deze belofte in te lossen en zich tenminste goed te laten informeren voor de stemming over de motie a.s. dinsdag 9 november.

Forum voor Democratie

Dhr. Van Meijeren, portefeuillehouder Justitie en Veiligheid van het FVD, heeft de alarmsignalen van de GGZ-behandelaarsgroep voortvarend opgepakt en een nieuwe motie ingediend, tekst zie elders op deze website.

GroenLinks

Groenlinks geeft aan dat zij het ‘natuurlijk erg belangrijk’ vinden dat er naar slachtoffers wordt geluisterd. Zij geven aan ‘dat is ook de reden dat we in eerste instantie een motie hebben ingediend die vraagt om onafhankelijk onderzoek. Nu gaan we er uiteraard streng op toezien dat de motie goed wordt uitgevoerd.’ 

Nu deze Commissie Hendriks onder controle staat van het Ministerie van Justitie (zie o.a. het instellingsbesluit, let op lid 3.3, 3.5, 6.1, 7.2 en N.B. 12.1) en daarmee verre van onafhankelijk is, en nu dit ook uit hun stappen tot nu toe blijkt, rekenen wij daarom op de steun van GroenLinks voor deze motie.

SGP

SGP heeft er eerder al blijk van gegeven dat zij inzien dat het essentieel is dat dit onderzoek onafhankelijk is, en dat zij begrijpen waarom dit niet onder Justitie kan. Wij rekenen dan ook op hun steun voor de motie.

SP

De SP heeft, als trekker van de eerste motie, zich er in eerste instantie sterk voor gemaakt dat ook de omvang van georganiseerd sadistisch misbruik door de Commissie Hendriks wordt onderzocht. Zij gaf in reactie op ons schrijven aan dat zij zich er sterk maken dat rapportage rechtstreeks naar de Tweede Kamer gaat, en niet eerst naar het Ministerie van Justitie. Beide punten zijn van tafel geveegd door minister Grapperhaus en de commissie Hendriks.

Nu dit het geval is verwachten wij dat de SP, die ‘A’ heeft gezegd, aan deze ‘A’ zal vasthouden en de nieuwe motie zal steunen. 

Volt

Volt geeft aan dat het onderwerp in zicht is bij Michiel van Nispen van SP en bij Lisa Westerveld van Groenlinks, en daarom ook bij hun. Niet duidelijk is hoe zij daarin samenwerken met SP en Groenlinks.

Afgezien van automatische/algemene bevestiging van ontvangst, hebben wij van andere politieke partijen geen reactie ontvangen. 150 Kamerleden gaven eerder aan dat zij onafhankelijk onderzoek wensen. Nu het buiten kijf staat dat deze Commissie dat beslist niet is, rekenen wij op ieders steun voor deze vervolgmotie. De zwaksten van de samenleving rekenen op jullie!