Correspondentie met de commissie Hendriks

10/29/2021 9:07 AM

To  Commissie Hendriks  

Geachte leden van de commissie Hendriks,

In reactie op uw mails, waarin u ons uitnodigt te komen praten, laten wij u het volgende weten. Overigens, het valt ons op dat u ons pas maanden na de start van uw commissie uitnodigt, enkele dagen nadat er naar aanleiding van onze brief een nieuwe motie is aangekondigd, terwijl één van onze brieven u door de commissie J&V ter hand was gesteld. Maar dit terzijde. In reactie op uw uitnodiging het volgende.

Onze behandelaarsgroep heeft zich vanaf het begin op het standpunt gesteld dat een commissie die onderzoek doet naar georganiseerd sadistisch misbruik, het vertrouwen van slachtoffers nodig heeft. Een onderzoek georganiseerd vanuit Justitie is hiermee volstrekt onverenigbaar, zoals wij in meerdere brieven aan de Tweede Kamer, die u bekend zullen zijn, uitvoerig hebben onderbouwd. Minister Grapperhaus heeft hieraan geen gehoor gegeven. Hij heeft zelf de voorzitter en het eerste commissielid aangesteld. Daarnaast is geen gevolg gegeven andere belangrijke randvoorwaarden voor vertrouwen van slachtoffers, die door belangenbehartigingsgroepen zijn aangegeven. Ik noem rapportage rechtstreeks aan de Tweede Kamer in plaats van via het Ministerie en het uitvoeren van de héle motie: aard EN omvang en een advies over opsporing van netwerken.

Vervolgens heeft uw commissie ook nog eens, zonder enig overleg met belangenbehartigers van slachtoffers, nieuwe commissieleden en ondersteuners aangesteld, waaronder zelfs personen die bij Justitie werkzaam zijn. Wij weten niet goed hoe wij dit laatste moeten interpreteren: hebt u onze brieven niet gelezen? U kunt niet anders dan ervan op de hoogte zijn dat slachtoffers al decennia lang namen van hooggeplaatste ambtenaren van justitie aanwijzen en aangeven hoe ze onrechtvaardig behandeld zijn door politie en justitie. Hoe kan dan een commissie die benoemd is door justitie en ook nog eens medewerkers van justitie aanneemt voor hun onderzoek, ooit nog vertrouwen wekken bij slachtoffers? Uw geloofwaardigheid en die van justitie is op deze manier niet meer te onderbouwen. Ook wint de regering niet het vertrouwen van het volk, door op deze manier de motie uit te laten uitvoeren. Het zal toch niet zo zijn dat u slachtoffers dusdanig minacht dat u, dit alles wetende, bewust dergelijke besluiten neemt, waarmee u uw eigen commissie nog verder ondermijnt?

Hoe dat ook zij, wij hebben opnieuw de noodklok geluid en een brandbrief gestuurd naar de gehele Tweede Kamer waarin wij vragen om opheffing van uw commissie en aanstelling van een nieuwe commissie op basis van de in de brief verwoorde randvoorwaarden. Die randvoorwaarden zijn – naast volledige onafhankelijkheid van Justitie – erop gericht om de onafhankelijkheid te borgen en daarmee het vertrouwen te winnen van zoveel mogelijk slachtoffers. Alleen dan zullen voldoende slachtoffers, ook zij die vertellen over betrokkenheid van hooggeplaatsten, durven praten. Alleen dan kan een commissie resultaten behalen die voor slachtoffers en onze rechtsstaat werkelijk verschil maken. Immers, een echt onafhankelijke commissie is ook noodzakelijk voor het herstel van vertrouwen in de rechtsstaat. Wij hebben begrepen dat om deze doelen te bereiken, binnenkort een nieuwe motie ingediend zal worden. 

Wij vertrouwen erop dat een meerderheid van onze volksvertegenwoordigers helder van hart en van denken is. Dat een meerderheid inziet dat als 200 mensen getuigen van gruwelijke vormen van misbruik in georganiseerd verband – waarbij met regelmaat gesproken wordt over betrokkenheid van hooggeplaatsten –  dit naar alle waarschijnlijkheid nog maar het topje van een ijsberg is. Wij vertrouwen erop dat zij ook zullen inzien dat, in een rechtsstaat als de onze, een onderzoekssetting waarin slachtoffers vrijuit kunnen praten essentieel is. Waar moedige slachtoffers – die vertellen over bedreigingen met marteling en dood van geliefden als zij praten- het risico durven nemen om dat toch te doen. 

Wij wachten deze motie dan ook met vertrouwen af en zullen voordien niet met u in gesprek gaan. Mocht de motie onverhoopt worden afgewezen, dan zullen wij uw verzoek opnieuw in overweging nemen. Daarbij is echter op voorhand duidelijk dat, gezien de positionering van uw commissie, een eventueel gesprek zich noodzakelijkerwijs zal beperken tot algemeenheden.

Met vriendelijke groet,

Namens de groep van GGZ-behandelaars,

Mw. drs. Aline Terpstra-van Hijum,

GZ-psycholoog BIG

Van: Danielle Lako <info@commissiehendriks.nl>

Onderwerp: Afspraak maken

Berichtinhoud:

Geachte mevrouw Terpstra, Ik wil u graag uitnodigen voor een gesprek met de commissie Hendriks. Als u ermee akkoord gaat, samen met Spotlight. Zou u mij uw e-mailadres willen sturen? Dan kan ik een datumprikker rondsturen om een afspraak in te plannen.

Met vriendelijke groet, Danielle Lako, secretaris van de commissie. — Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op Licht op SRM https://www.lichtopsrm.com