Minister Grapperhaus’ reacties op vijfde brief behandelaarsgroep

From: Aline Terpstra <aterpstra@phullon.nl>
To: DCOM – LO <dcom-lo@minjenv.nl>
Date: June 9, 2021 at 1:09 PM
Subject: RE: URGENT! Deze aangestelde commissie georganiseerd sadistisch misbruik kan doel NIET bereiken!

Geachte minister Grapperhaus, heer Hallema en heer Cornelissen,

U gaat in uw reactie niet in op onze vraag. U deelt opnieuw reeds bekende feiten en u stelt dat de rechtelijke macht in Nederland eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig is. Ook u weet dat dit het ideaalplaatje is. De praktijk is een heel stuk ingewikkelder. Met grote regelmaat duiken stuitende verhalen op in de media over partijdigheid, belangenverstrengeling en ontoelaatbare nevenfuncties van rechters. Het ideaalplaatje dat u schetst is dan ook geenszins de ervaring van veel slachtoffers van (georganiseerd en ritueel) seksueel misbruik.

Dit is precies de impasse. Slachtoffers van georganiseerd en ritueel geweld durven geen aangifte meer te doen. Of doen dat wel en lopen tegen een muur op, zoals het meisje Lisa. Samenleving en politiek, u ook, blijven zeggen: doe aangifte, de rechter is eerlijk en die moet oordelen.

Om na zoveel decennia eindelijk uit deze impasse te komen zou een commissie onderzoek gaan doen. Een commissie die volledig van justitie en politie onafhankelijk zou zijn.

Deze commissie heeft immers informatie van slachtoffers nodig, wil zij haar werk goed kunnen doen. Wij  – als behandelaars die in contact staan met slachtoffers – hebben u verteld dat veel slachtoffers geen vertrouwen hebben in deze commissie, juist omdat zij door u als Justitie rechtstreeks is aangesteld, zelfs zonder overleg met betrokken partijen. Ook het Kenniscentrum Transgenerationeel Geweld geeft aan dat het wantrouwen van overlevers en hulpverleners ten opzichte van politie en justitie, en in het verlengde daarvan de commissie, groot is. Dat uzelf vertrouwen heeft in de commissie, zoals u schrijft, maakt hierin geen enkel verschil.

Daarom opnieuw onze vraag:

Als de verhalen van slachtoffers over onrecht dat zij ontmoeten in hun pogingen tot aangifte u werkelijk ‘niet onberoerd’ laten, zoals u elders schreef:

Welke goede reden hebt u dan – als bewindspersoon wiens taak het is om te zorgen dat er recht gedaan wordt aan rechtelozen in dit land en de rechtsstaat te beschermen – om niet alles op alles te zetten om een commissie samen te stellen waar slachtoffers wel vertrouwen in hebben? Zodat zij eindelijk durven praten en er een echte kans is dat er waarheid op tafel komt en een weg naar recht?’

Wat betreft de weg die u gekozen hebt om het LEBZ te onderzoeken:  ook hier hebt u tot onze grote teleurstelling opnieuw niet gekozen voor onafhankelijkheid. Wij hebben u in een eerdere brief uitgebreid aangegeven waarom het WODC niet als onafhankelijk kan worden aangemerkt, ook niet als zij dit op haar beurt uitbesteedt.

Wij verzoeken u binnen twee weken alsnog inhoudelijk op onze vraag te reageren. Mocht onze klemmende oproep nadere uitleg nodig hebben, wij zijn hiertoe in een persoonlijk gesprek graag bereid.

Namens een groep van 22 GGZ-behandelaars, 

Mw. drs. Aline Terpstra-van Hijum, 

GZ-psycholoog BIG

On May 27, 2021 at 7:43 AM DCOM – LO <dcom-lo@minjenv.nl> wrote:

Geachte mevrouw Terpstra,

In antwoord op uw mail van 24 mei jl.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft vertrouwen in de commissie Hendriks. En dat de commissie Hendriks professioneel en in alle onafhankelijkheid haar onderzoek uitvoert.

De commissie Hendriks zal in de zomer van 2021 een plan van aanpak gereed hebben en levert in het voorjaar van 2022 het definitieve rapport van het onafhankelijk onderzoek op. Hierna zal de minister van Justitie en Veiligheid een beleidsreactie op dit rapport aan de Tweede Kamer geven.

Ik deel uw opvatting over de rechterlijke macht geenszins. In Nederland is een scheiding in de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. De rechtspraak is in dienst van onze samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig: zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. De Nederlandse rechters komen op een onafhankelijke en onpartijdige manier tot hun oordeel in de zaken die aan hen worden voorgelegd.

Hoogachtend,

De minister van Justitie en Veiligheid,

namens deze,

Directoraat Generaal Politie en Veiligheidsregio’s,

Programmamanager Politieel Beleidsontwikkeling,

Hans Cornelissen

1:43 PM (verzonden op 24 mei 2021)

Aline Terpstra

To  DCOM – LO  

Geachte minister Grapperhaus, heer Hallema en heer Cornelissen,

In onze brief gaat het niet om veronderstellingen, maar om feiten:

1. Het is een feit dat veel slachtoffers geen vertrouwen hebben in justitie en overheid.

2. Het is een feit dat dat wantrouwen niet uit de lucht is komen vallen, zoals u onder meer weet door de bundel verhaal met misselijk makende ervaringen van slachtoffers met justitie. U geeft zelf in uw brief aan Caleidoscoop aan dat de ervaringsverhalen van slachtoffers met politie en justitie u ‘niet onberoerd’ laten.

3. Het is ook een feit dat er de afgelopen decennia sprake is geweest van rechtszaken tegen hooggeplaatsten wegens pedoseksueel misbruik, die sterk de schijn wekken van hogerhand te zijn getorpedeerd. Bij de rolodexaffaire was er sprake van het lekken van informatie van hogerhand, waardoor een strafrechtelijk onderzoek naar de vermeende pedoseksuele misdaden van vier hooggeplaatsten, op voorhand kansloos was. Een ander voorbeeld is de mislukte rechtsgang van het meisje Lisa, waar Argos verslag van deed in een eerste en tweede uitzending. En zoals u weet is er veel meer.

Wij hebben in het half jaar dat is verstreken in meerdere brieven aan de Kamer aangegeven dat – om vertrouwen te genereren bij slachtoffers – het essentieel is dat de partijen die slachtoffers vertegenwoordigen, betrokken worden bij het tot stand komen van de commissie. Zodat slachtoffers -via deze partijen – mee kunnen denken. Desondanks hebt u ervoor gekozen om zonder enig overleg met deze partijen zelf twee commissieleden aan te stellen.

U zult begrijpen dat uw vooronderstelling dat u uitgaat van de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de commissie, voor veel slachtoffers en behandelaars geen enkel gewicht in de schaal legt. Vertrouwen win je niet met woorden, maar met daden. Die noodzakelijk daden laat u tot op heden achterwege.

Terwijl u van uw kant geen enkele moeite hebt gedaan dit vertrouwen te winnen – zelfs het mailadres van de commissie is van de rijksoverheid – vertrouwt u erop dat therapeuten en slachtoffers ‘in vertrouwen hun bijdrage aan het onafhankelijk onderzoek gaan geven’. Wij hebben u in eerdere brieven, die u op de website www.lichtopsrm.com nog eens kunt nalezen, uitvoerig uitgelegd waarom dit niet het geval zal zijn. Deze commissie zal haar doel dus niet bereiken!

Nu wij u opnieuw op voorhand al kunnen vertellen dat deze commissie geen resultaat kan bereiken, willen wij u de volgende vraag voorleggen:

Vraag:

Er is 25 jaar radiostilte geweest op het gebied van onderzoek naar georganiseerd sadistisch en ritueel kindermisbruik. Nederland host 70% van de Europese – ook sadistische – kinderporno en wereldwijd 50%. Het staat daarom buiten discussie dat sadistische kinderporno bestaat. Er is sprake van vele mislukte rechtsgangen tegen hooggeplaatsten, verwoestende ervaringen met justitie en een landelijk politieorgaan, het LEBZ, dat achter de schermen op allerlei manieren – direct en indirect – slachtoffers ongeloofwaardig maakt, zie o.a. de recente uitzending van Argos. Als in de wereld van sadistisch kindermisbruik hooggeplaatsten inderdaad een rol spelen heeft onze rechtsstaat een heel groot probleem.

Tegen deze achtergrond stellen wij u deze vraag: welke goede reden hebt u – als bewindspersoon wiens taak het is om te zorgen dat er recht gedaan wordt aan rechtelozen in dit land en de rechtsstaat te beschermen – om NIET alles op alles te zetten om een commissie samen te stellen waar slachtoffers vertrouwen in hebben? Zodat zij eindelijk durven praten en er een echte kans is dat er waarheid op tafel komt en een weg naar recht?

Wij verzoeken u binnen twee weken op onze vraag te reageren. 

Met vriendelijke groet, 

namens een groep van 22 GGZ-behandelaars, 

mw. drs. Aline Terpstra-van Hijum, 

GZ-psycholoog BIG

On May 17, 2021 at 4:20 PM DCOM – LO <dcom-lo@minjenv.nl> wrote:

Geachte mevrouw Terpstra,

Bijgevoegd de reactie op uw e-mail.

Met vriendelijke groet,

Joost Hallema

Directie Communicatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bericht in de bijlage:

Geachte mevrouw Terpstra,

In antwoord op uw mail van 15 mei jl. het volgende.

In de mail van 6 mei jl. bent u op de hoogte gesteld dat de commissie Hendriks een onafhankelijk onderzoek gaat doen, zoals de Tweede Kamer van minister heeft gevraagd. In dit onafhankelijk onderzoek zal de commissie Hendriks alle beschikbare bronnen raadplegen, zoals in de opdracht aan de commissie verwoord. De commissie zal eerst een plan van aanpak maken, dat in de zomer van 2021 gereed zal zijn. Het uiteindelijke resultaat van het onafhankelijk onderzoek van de commissie Hendriks zal de commissie mij door middel van een rapport in het voorjaar van 2022 doen toekomen.

In uw veronderstellingen kunnen wij niet mee gaan. Wij gaan uit van de professionaliteit en de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de commissie. Tevens dat de commissie ook gebruik maakt van tegenspraak. Wij vertrouwen erop dat de bronnen, zoals therapeuten en slachtoffers, in vertrouwen hun bijdrage aan het onafhankelijk onderzoek gaan geven. Uw eerdere brief van september jl. aan de Tweede Kamer is, zoals de minister aan de Tweede Kamer heeft laten weten, aan de commissie doorgeleid. U kunt de commissie Hendriks bereiken via het volgende emailadres:

secretariaatcommissiehendriks@rijksoverheid.nl

Hoogachtend,

De minister van Justitie en Veiligheid,

namens deze,

Directoraat Generaal Politie en Veiligheidsregio’s,

Programmamanager Politieel Beleidsontwikkeling,

Hans Cornelissen

RE: URGENT! Deze aangestelde commissie georganiseerd sadistisch misbruik kan doel NIET bereiken!

5/15/2021 4:17 PM

Aline Terpstra

To  DCOM – LO  

Geachte minister Grapperhaus en heer Hallema, 

Wat u ons in onderstaande mail vertelt, is ons bekend. Zoals u begrijpt volgen wij de ontwikkelingen op de voet. 

Ons verzoek aan minister Grapperhaus was om ons een inhoudelijke reactie op onze brief te geven. In onze brief leggen wij uit waarom de door u ingestelde commissie Hendriks de waarheid rond georganiseerd sadistisch misbruik niet boven tafel zal kunnen krijgen. Deze redenen hangen niet samen met de inhoud van het rapport van de commissie deze zomer. 

Wij verzoeken u daarom alsnog om binnen twee weken een inhoudelijke reactie te geven op onze brief en het daarin verwerkte voorstel. 

Met vriendelijke groet,

namens een groep van 22 GGZ-behandelaars, 

Mw. drs. Aline Terpstra-van Hijum, 
GZ-psycholoog BIG

On May 6, 2021 at 7:57 AM DCOM – LO <dcom-lo@minjenv.nl> wrote:

Geachte mevrouw Terpstra,

Namens minister de minister van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij onderstaand antwoord: 

In antwoord op uw mail van 16 april jl., waarin verzoekt om een reactie op een brief die u aan de heer Heerma van het CDA in de Tweede Kamer zond het volgende.

De Tweede Kamer heeft gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen en daarbij ervaringen van overlevenden van ritueel misbruik en hun therapeuten te betrekken zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij een effectieve opsporing van deze netwerken.

Het WODC heeft laten weten dat zij niet op wetenschappelijk verantwoorde wijze dit onderzoek kan doen. Daarom is besloten om een commissie in te stellen.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ken het desbetreffende veld en heeft de heer prof. dr. Jan Hendriks en mevrouw dr. Anne-Marie Slotboom gevraagd, als respectievelijk als voorzitter en lid. Voor deze opdracht zijn de heer Hendrikx en mevrouw Slotboom zeer geschikt.

De commissie heeft als opdracht om al het beschikbare informatie omtrent het genoemde fenomeen van georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen te bezien en daarbij gebruik te maken van zoveel mogelijk bronnen te bezien en met iedereen te spreken (inclusief slachtoffers, therapeuten, wetenschappelijke bronnen en deskundigen op dit specifieke terrein). De commissie komt met een plan van aanpak in juni/juli van dit jaar.

Ik wacht het bericht van de commissie in de zomer van dit jaar af.

Met vriendelijke groet,

Joost Hallema

Directie Communicatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Van: Aline Terpstra
Verzonden: vrijdag 16 april 2021 13:41
Aan: Secretariaat – Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: URGENT! Deze aangestelde commissie georganiseerd sadistisch misbruik kan doel NIET bereiken!

Aan minister Grapperhaus,

Bijgaande brief stuurden wij, een groep van 22 GGZ-behandelaars, deze week naar de leden van de Tweede Kamer. Wij verzoeken u van deze brief kennis te nemen en ons binnen twee weken uw reactie te laten weten

Met vriendelijke groet,

namens een groep van 22 GGZ-behandelaars

Mw. drs. Aline Terpstra

GZ-psycholoog BIG