URGENT! Deze aangestelde commissie georganiseerd sadistisch misbruik kan doel NIET bereiken!

Geachte demissionair Minister Grapperhaus, leden van de commissie Justitie en Veiligheid, en (nieuwe) leden van de Tweede Kamer,

Op 4 maart j.l. stuurden wij u een brief naar aanleiding van de keuze van het WODC om de onderzoeksopdracht naar georganiseerd sadistisch misbruik terug te geven. Wij vroegen u allen met klem om zorg te dragen voor een onderzoekscommissie die onafhankelijk is van Justitie. Wij hebben u in die brief – en in eerdere brieven –  uitgelegd dat er veel slachtoffers zijn die niet durven praten zolang er geen sprake is van een zo onafhankelijk mogelijke commissie. Dat geldt juist ook voor slachtoffers die getuigen over sekswerk als kind of tiener op ‘feesten’ en bij andere gelegenheden waarbij zij vertellen over aanwezigheid van hooggeplaatsten, zie bijlage 1. Wij vroegen u daarom om – wij weten het, buiten de gebruikelijke kaders – zorg te dragen voor een commissie die geheel onafhankelijk van Justitie tot stand komt en vanaf het allereerste begin (dus vóór de keuze van de commissieleden) tenminste het Kenniscentrum voor Transgenerationeel Geweld te betrekken.

Tot onze verbazing heeft demissionair Minister Grapperhaus nu tóch zelf de voorzitter en het eerste lid van de commissie aangesteld. Dit terwijl ondergetekende groep GGZ-behandelaars, patiëntenvereniging Caleidoscoop en vooral het Kenniscentrum Transgenerationeel Geweld, keer op keer hun hulp hebben aangeboden. Deze aanbiedingen zijn volkomen genegeerd en met geen van de partijen is overleg gepleegd.

Met de huidige commissie zijn nu opvallend genoeg meerdere onoverkomelijke problemen inzake onafhankelijkheid, die naar onze stellige overtuiging zullen verhinderen dat de waarheid rond georganiseerd sadistisch kindermisbruik in deze commissie boven tafel zal komen. Dit zijn de volgende problemen:

  1. De top van Justitie, i.c. dhr. Grapperhaus, heeft zelf de eerste twee commissieleden aangesteld. Zoals wij in onze vorige brieven betoogden hebben vele slachtoffers om allerlei redenen weinig tot geen vertrouwen in Justitie. Of u of wij dit wantrouwen nu wel of niet terecht vinden, doet feitelijk niet ter zake. Kernpunt is dat als slachtoffers onvoldoende of geen vertrouwen hebben in de commissie, er niet of onvoldoende gepraat zal worden. Dan schiet de commissie dus haar doel voorbij. Zoals eerder betoogd zou dit feit alleen al genoeg moeten zijn om de commissie geheel buiten het Ministerie van Justitie om te organiseren.
  1. De gekozen leden van de commissie, dhr. Jan Henriks en mw. Annemarie Slotboom staan –  gezien vanuit ons perspectief als behandelaars en vanuit het perspectief van slachtoffers – veel te dicht bij wetenschappers die zich publiekelijk als vijand opstellen van slachtoffers met een dissociatieve identiteitstoornis (DIS). Dit is een stoornis waar de meeste slachtoffers van georganiseerd sadistisch/ritueel misbruik aan lijden. Dit wekt uiteraard geen vertrouwen bij zowel slachtoffers als behandelaars, integendeel.  

Dhr. Jan Hendriks publiceert samen met mw. Annemarie Slotboom. Dit betekent dat zij ten opzichte van elkaar niet onafhankelijk zijn. Mw. Annemarie Slotboom is bovendien directe collega (Faculty of Law, Criminology, VU) van de gepensioneerde Peter van Koppen.

Peter van Koppen treedt regelmatig op in de media, waarbij hij de 140 slachtoffers die Argos interviewde o.a. ‘rare knakkers’ (ND 13 oktober 2020) noemt met ‘fantasieverhalen’ (oa. Leidsch dagblad 27 maart j.l., zie bijlage 2). Hierbij doet hij veroordelende uitspraken over een groep van 140 mensen die hij nog nooit gesproken heeft. Dit heeft met wetenschap niets te maken. Daarbij schuwt hij leugens over de stand van zaken in de wetenschap niet. Hij stelt in o.a. het Leidsch Dagblad dat ‘de theorie van verdrongen of hervonden herinneringen een ’klaar onderwerp’ was in de wetenschap. „Het QAnon-deel van Argos zorgt voor een revival. Dat is gewoon eng.” ‘.  Dhr. Van Koppen, zelf geen GZ-psycholoog of psychotherapeut en nooit behandelaar geweest, maar werkzaam in de juridische wereld, gaat hierbij volkomen voorbij aan het feit dat de internationale mainstream visie op de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) behelst dat er sprake is van hiaten in het herinneren van traumatische gebeurtenissen die niet aan gewone vergeetachtigheid toe te schrijven zijn, ofwel dat herinneringen verdrongen zijn, zie o.a. internationaal handboek DSM-5 en de recent gepubliceerde Nederlandse Nieuwe zorgstandaard dissociatieve stoornissen. Lezers van kranten die zelf niet de kennis hebben om zijn loze beweringen te weerleggen, geeft hij op die manier een onjuist beeld van de wetenschappelijk stand van zaken. Slachtoffers beschuldigt hij van kwade motieven en steekt hij een extra mes in de rug met zijn opmerking  ‘Vrouwen krijgen opnieuw de kans om ernstige schade aan te richten in families’. Met deze opmerking diskwalificeert hij bovendien vele behandelaars die zich inzetten om op een integere wijze mensen die kampen met een verleden van extreme vormen van seksueel misbruik te helpen.

Mevrouw Slotboom schreef ook mee aan het boek ‘reizen met mijn rechter’, waarvan de redactie werd gevormd door dhr. Van Koppen, dhr. Merkelbach, dhr. Jelicic en dhr. De Keijser. Dhr. Merkelbach is mede-auteur van het boek ‘hervonden herinneringen en andere misverstanden’, waarin slachtoffers die vertellen over ritueel misbruik op één lijn worden gesteld met hen die geloven in het bestaan van aliens. Het boek verscheen in 1995, een jaar na het overheidsonderzoek naar ritueel misbruik en heeft de toon gezet voor de visie van de LEBZ die in 1999 werd opgericht. Van Koppen, Merkelbach en ook Jelicic maakten jarenlang deel uit van de LEBZ. Voor meer informatie over de LEBZ en hun uiterst dubieuze rol in aangiftes van georganiseerd (ritueel) misbruik, verwijzen wij u naar onze eerdere brief dd. 12 oktober 2020. 

Deze commissie zal de waarheid rond georganiseerd sadistisch misbruik niet boven tafel krijgen, maar in het beste geval opnieuw tot de conclusie ‘wij weten het niet’ komen. Met een herhaling van de zetten van 1994 komen we niet verder. Uitstel van het onderzoek en eerst ‘onderzoeken hoe we dit moeten onderzoeken’ is ook beslist geen optie maar een rookgordijn. Onderzoeken is zeer wel mogelijk: zie het onderzoek van Argos, het onderzoek van Johanna Schröder et al. en het onderzoek waar de Duits Nationaal Commissaris tegen Kindermisbruik Rörig in een interview met Argos over spreekt. Nu de rechtsgang rond dit soort misdrijven potdicht oogt- zoals de zaak rond het meisje Lisa recent nog aantoonde – is een onafhankelijke commissie de enige kans de cirkel te doorbreken en aan waarheidsvinding te doen omtrent het al of niet bestaan van georganiseerd sadistisch kindermisbruik en de mogelijke betrokkenheid van hooggeplaatsten. Dit is van urgent belang voor (kind)slachtoffers én voor onze rechtsstaat, zie hiervoor ook het artikel ‘dwarsverbanden?’ op de website www.lichtopsrm.com.

Wij roepen u daarom met klem op om – indien nodig middels een nieuwe motie – de huidige commissieleden van hun taak te ontheffen en om binnen de in eerdere brieven genoemde randvoorwaarden een onafhankelijke commissie samen te stellen die breed vertrouwen geniet van slachtoffers en behandelaren. Om dit voor elkaar te krijgen is al bij het kiezen van de allereerste commissieleden een nauwe samenwerking nodig met het Kenniscentrum Transgenerationeel geweld, patiëntenvereniging Caleidoscoop en ondergetekende groep GGZ-behandelaars.

Met vriendelijke groet,

Mw. drs. A.S. Terpstra-van Hijum (contactpersoon)

GZ-psycholoog BIG

0206190923/ 0650870283

www.phullon.nl

aterpstra@phullon.nl

Anoniem

Mw. drs. J. Boogaard-Blom,

arts-psychotherapeut BIG

Mw. A.F. Denekamp-van Toor

vaktherapeut

BCZ registertherapeut

Mw. drs. C. Hamoen,

psycholoog 

Mw. drs. M. van Houten

GZ-psycholoog BIG

Dhr. dr. R. Filius,

GZ-psycholoog-psychotherapeut

Anoniem

Anoniem

Mw. drs. C. Linker,

GZ-psycholoog

Anoniem

Mw. Msc. A. Luesink,

GZ-psycholoog

Mw. drs. H. Mateboer-Selles

GZ-psycholoog BIG

Mw. drs. D. Mazzolari,

GZ-psycholoog BIG

Mw. drs. T.A. van Neerbos, 

(kinder- en jeugd) psychiater BIG

Dhr. Msc. J. Sarmiento

GZ-psycholoog BIG

Mw. drs. M. ten Voorde-Strietman

GZ-psycholoog BIG

Dhr. drs. S. Vrees

Psycholoog i.o. tot psychotherapeut

Mw. H. Vrooland-Bosch,

SKJ Jeugd- en gezinsdeskundige

Dhr. drs. J. Vreugdenhil.

GZ-psycholoog-psychotherapeut

Mw. drs. C. van Voornveld-de Pender,

GZ-psycholoog BIG

Mw. drs. M. Wielart

Psycholoog i.o. tot psychotherapeut