Mailcorrespondentie met Kees van der Staaij, fractievoorzitter SGP

Op 25 okt. 2021 om 20:42 heeft A. Terpstra het volgende geschreven:

Geachte heer Van der Staaij, 

Onlangs hebt u onderstaande brief van onze behandelaarsgroep ontvangen. Een paar maanden geleden hebben wij met u al een zoomgesprek gevoerd over het gruwelijke onrecht van georganiseerd sadistisch(kinder)misbruik in ons land, Wij hebben gesproken over het grote belang van werkelijk onafhankelijk onderzoek, nu de rechtsgang van slachtoffers structureel lijkt te worden getorpedeerd en het ‘zeepkistje’, zoals dhr. Grapperhaus suggereerde (commissiedebat J&V van 16 september), leidt tot vervolging wegens laster en smaad.

U gaf aan de urgentie van onafhankelijk onderzoek te zien. Ook gaf u aan te begrijpen waarom dit onderzoek niet kan worden gedaan door Justitie, namelijk aangezien veel slachtoffers al decennialang keer op keer aangeven dat hoge ambtenaren van onder ander Justitie, deel uitmaken van het probleem. 

Inmiddels heeft dhr. van Meijeren, mede naar aanleiding van onderstaande brandbrief, het initiatief genomen om een nieuwe motie in te dienen om te komen tot een werkelijk onafhankelijk onderzoek. Gezien het grote belang van deze motie voor kind- en volwassenslachtoffers van dit gruwelijk onrecht, en gezien het grote belang van dit onderzoek voor onze rechtsstaat, zouden wij graag opnieuw met u hierover spreken. Juist als christenen hebben wij een taak om door muren van onrecht heen te breken, ook als de indieners van de motie het nu laten afweten. Wij hopen van harte in u als onze volksvertegenwoordiger en als vertegenwoordiger van Christus, aan onze zijde te vinden. 

Wij verzoeken u dringend om een gesprek hierover op korte termijn. Wij zijn bereid hiervoor naar Den Haag te komen. Ook een zoomafspraak is mogelijk. 

Wij horen graag van u. 

met vriendelijke groet, 

Aline Terpstra,

GZ-psycholoog BIG

26 oktober 2021

Geachte mevrouw Terpstra,

Hartelijk dank voor uw mail.

Uw schriftelijke inbreng is helder!

Diverse collega’s hebben hierin het voortouw genomen, zoals u terecht aangeeft. 

Een gesprek op korte termijn gaat mij gelet op een drukke agenda niet lukken, maar 

mochten we aanvullende vragen hebben, zullen we graag contact opnemen. 

Hartelijke groet,

Kees van der Staaij

28 oktober 2021

Geachte heer Van der Staaij, 

Dank voor uw reactie.

Dhr. Van Meijeren heeft hierin het voortouw genomen, maar wij willen u dringend vragen hem hierin te steunen.  Het huidige onderzoek is  -zoals wij uitgebreid hebben onderbouwd- beslist niet onafhankelijk van het ministerie van Justitie en heeft daarom geen kans van slagen. Dit is geen tijd om slachtoffers opnieuw met een kluitje in het riet te sturen. Er is een plek nodig waar slachtoffers – ook zij die vertellen over misbruik in hoge kringen – durven praten. Die is er nu dus niet. 

In ons persoonlijk gesprek gaf u er blijk van dat u de ernst van de situatie inziet, zowel voor de slachtoffers als voor de rechtsstaat. Wij willen u daarom vragen om – ook met een beroep op uw geloofsovertuiging waarin u staat voor waarheid en liefde – uw nek uit te steken voor hen die lijden onder dit extreme onrecht  en deze motie mede te ondertekenen. 

Graag uw spoedige reactie hierop, 

Met vriendelijke groet,

Aline Terpstra,

GZ-psycholoog BIG

Hierna hebben wij geen reactie meer ontvangen